(صندوق س سروسودمند مدبران-سهام)سرو

1295200.99(-1.16%)
آخرین
129,520
پایانی
129,730
دیروز
131,040
حجم معاملات
199,920
کمترین
129,250
بیشترین
130,970