(سيمان‌ شمال‌)سشمال

18870-20.00(-0.11%)
آخرین
18,870
پایانی
18,890
دیروز
18,890