(توسعه سرمايه و صنعت غدير)سغدیر

96900.99(-1.42%)
آخرین
9,690
پایانی
9,810
دیروز
9,830
حجم معاملات
325,669
کمترین
9,430
بیشترین
9,880