(توسعه سرمايه و صنعت غدير)سغدیر

8800-140.00(-1.57%)
آخرین
8,800
پایانی
8,940
دیروز
8,940