(سيمان‌فارس‌)سفار

2684700.98(-2.24%)
آخرین
268,470
پایانی
266,520
دیروز
274,620
حجم معاملات
80,327
کمترین
260,900
بیشترین
271,000