(كارخانه فارسيت درود)سفارود

120100.98(-1.72%)
آخرین
12,010
پایانی
12,220
دیروز
12,220