(شركت فارسيت اهواز)سفاسی

48071.01(+1.07%)
آخرین
4,807
پایانی
4,802
دیروز
4,756
حجم معاملات
827,944
کمترین
4,724
بیشترین
4,842