(بانك سرمايه)سمایه

5440-100.00(-1.81%)
آخرین
5,440
پایانی
5,540
دیروز
5,540