(بانك سرمايه)سمایه

70000.95(-4.89%)
آخرین
7,000
پایانی
7,340
دیروز
7,360
حجم معاملات
121,585
کمترین
7,000
بیشترین
7,000