(سيمان‌ سفيد ني‌ريز)سنیر

501000.97(-3.3%)
آخرین
50,100
پایانی
50,870
دیروز
51,810
حجم معاملات
362,258
کمترین
50,100
بیشترین
52,320