(پرميت‌)سپرمی

661000.99(-0.9%)
آخرین
66,100
پایانی
66,700
دیروز
66,700