(سيمان كردستان)سکرد

8920-70.00(-0.78%)
آخرین
8,920
پایانی
8,990
دیروز
8,990