(سرمايه گذاري سيمان تامين)سیتا

172201.05(+5%)
آخرین
17,220
پایانی
16,810
دیروز
16,400
حجم معاملات
2,221,120
کمترین
16,510
بیشترین
17,220