(پتروشيمي اروميه)شاروم

12020-90.00(-0.74%)
آخرین
12,020
پایانی
12,110
دیروز
12,110