(توكا رنگ فولاد سپاهان)شتوکا

9470-40.00(-0.42%)
آخرین
9,470
پایانی
9,510
دیروز
9,510