(دوده‌ صنعتي‌ پارس‌)شدوص

4220-2.00(-0.05%)
آخرین
4,220
پایانی
4,222
دیروز
4,222