(نفت سپاهان)شسپا

4745-126.00(-2.59%)
آخرین
4,745
پایانی
4,871
دیروز
4,871