(صنعتي دوده فام)شصدف

362500.99(-0.68%)
آخرین
36,250
پایانی
36,250
دیروز
36,500
حجم معاملات
555,427
کمترین
35,300
بیشترین
36,800