(صنعتي دوده فام)شصدف

36250-550.00(-1.49%)
آخرین
36,250
پایانی
36,800
دیروز
36,800