(پتروشيمي‌ اصفهان‌)شصفها

177050-1250.00(-0.7%)
آخرین
177,050
پایانی
178,300
دیروز
178,300