(پتروشيمي‌ اصفهان‌)شصفها

1951501.02(+1.99%)
آخرین
195,150
پایانی
195,150
دیروز
191,350
حجم معاملات
153,274
کمترین
195,150
بیشترین
195,150