(صنايع‌ شيميايي‌ فارس‌)شفارس

1835-8.00(-0.43%)
آخرین
1,835
پایانی
1,843
دیروز
1,843