(پتروشيمي پرديس)شپدیس

1651800.99(-1.12%)
آخرین
165,180
پایانی
166,290
دیروز
167,050
حجم معاملات
965,319
کمترین
165,100
بیشترین
167,090