(كف)شکف

397500.98(-1.97%)
آخرین
39,750
پایانی
40,350
دیروز
40,550
حجم معاملات
75,015
کمترین
39,750
بیشترین
41,350