(نيروكلر)شکلر

7980-40.00(-0.5%)
آخرین
7,980
پایانی
8,020
دیروز
8,020