(مجتمع پترو صنعت گامرون)شگامرن

1928001.000
آخرین
192,800
پایانی
193,000
دیروز
192,800
حجم معاملات
2,149
کمترین
192,500
بیشترین
193,500