(گلتاش‌)شگل

5830-30.00(-0.51%)
آخرین
5,830
پایانی
5,860
دیروز
5,860