(پاكديس)غدیس

14950-100.00(-0.66%)
آخرین
14,950
پایانی
15,050
دیروز
15,050