(شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌)غشصفا

161801.02(+1.95%)
آخرین
16,180
پایانی
15,900
دیروز
15,870
حجم معاملات
384,304
کمترین
15,830
بیشترین
16,200