(شيرپاستوريزه‌پگاه‌اصفهان‌)غشصفا

147801.01(+0.68%)
آخرین
14,780
پایانی
14,540
دیروز
14,680
حجم معاملات
1,442,956
کمترین
14,340
بیشترین
14,900