(كشت و صنعت شهداب ناب خراسان)غشهداب

24300.97(-2.8%)
آخرین
2,430
پایانی
2,443
دیروز
2,500
حجم معاملات
19,357,805
کمترین
2,400
بیشترین
2,550