(صنعتي مينو)غصینو

9650-90.00(-0.92%)
آخرین
9,650
پایانی
9,740
دیروز
9,740