(مجتمع توليدي نيلي صنعت كرمان)غنیلی

62501.02(+1.63%)
آخرین
6,250
پایانی
6,180
دیروز
6,150
حجم معاملات
239,080
کمترین
6,100
بیشترین
6,410