(بيسكويت‌ گرجي‌)غگرجی

2152-3.00(-0.14%)
آخرین
2,152
پایانی
2,155
دیروز
2,155