(گز سكه)غگز

54701.03(+3.03%)
آخرین
5,470
پایانی
5,462
دیروز
5,309
حجم معاملات
204,254
کمترین
5,400
بیشترین
5,555