(گلوكوزان‌)غگل

2952-44.00(-1.47%)
آخرین
2,952
پایانی
2,996
دیروز
2,996