(فولاد افزا سپاهان)فافزا

58250-100.00(-0.17%)
آخرین
58,250
پایانی
58,350
دیروز
58,350