(آلومتك)فالوم

11720-60.00(-0.51%)
آخرین
11,720
پایانی
11,780
دیروز
11,780