(آلومينيوم‌ايران‌)فایرا

5570-40.00(-0.71%)
آخرین
5,570
پایانی
5,610
دیروز
5,610