(توليد و توسعه سرب روي ايرانيان)فتوسا

6500-90.00(-1.37%)
آخرین
6,500
پایانی
6,590
دیروز
6,590