(صندوق س.سهام فراز داريك-س)فراز

21000-92.00(-0.44%)
آخرین
21,000
پایانی
21,092
دیروز
21,092