(ذوب روي اصفهان)فروی

3534-35.00(-0.98%)
آخرین
3,534
پایانی
3,569
دیروز
3,569