(زرين معدن آسيا)فزرین

3727-10.00(-0.27%)
آخرین
3,727
پایانی
3,737
دیروز
3,737