(پارس فولاد سبزوار)فسبزوار

387700.99(-0.79%)
آخرین
38,770
پایانی
39,080
دیروز
39,080