(گروه‌صنعتي‌سپاهان‌)فسپا

8400-150.00(-1.75%)
آخرین
8,400
پایانی
8,550
دیروز
8,550