(آلومراد)فمراد

11840-20.00(-0.17%)
آخرین
11,840
پایانی
11,860
دیروز
11,860