(آلومراد)فمراد

229100.99(-0.95%)
آخرین
22,910
پایانی
23,090
دیروز
23,130
حجم معاملات
761,279
کمترین
22,560
بیشترین
23,500