(فولاد آلياژي ايران)فولاژ

7300-90.00(-1.22%)
آخرین
7,300
پایانی
7,390
دیروز
7,390