(سپنتا)فپنتا

494701.07(+6.99%)
آخرین
49,470
پایانی
49,310
دیروز
46,240
حجم معاملات
1,495,428
کمترین
47,500
بیشترین
49,470