(گسترش قطعه سازي كمند)فکمند

323000.97(-2.86%)
آخرین
32,300
پایانی
33,200
دیروز
33,250
حجم معاملات
27,642
کمترین
32,300
بیشترین
32,300