(صندوق شاخص30 شركت فيروزه- سهام)فیروزه

29480-410.00(-1.37%)
آخرین
29,480
پایانی
29,890
دیروز
29,890