(قند اروميه)قاروم

859500.97(-2.99%)
آخرین
85,950
پایانی
88,350
دیروز
88,600
حجم معاملات
23,004
کمترین
85,950
بیشترین
88,650