(قند اروميه)قاروم

840002100.00(+2.56%)
آخرین
84,000
پایانی
81,900
دیروز
81,900