(شكرشاهرود)قشکر

28590.97(-3.15%)
آخرین
2,859
پایانی
2,826
دیروز
2,952
حجم معاملات
12,304,126
کمترین
2,805
بیشترین
2,900