(قنداصفهان‌)قصفها

1519300.98(-2.47%)
آخرین
151,930
پایانی
153,700
دیروز
155,780
حجم معاملات
59,976
کمترین
151,830
بیشترین
154,500