(كارخانه هاي صنعتي آزمايش)لازما

574001.03(+2.96%)
آخرین
57,400
پایانی
55,950
دیروز
55,750
حجم معاملات
39,439
کمترین
57,400
بیشترین
57,400