(سرما آفرين‌)لسرما

309301.01(+1.38%)
آخرین
30,930
پایانی
30,690
دیروز
30,510
حجم معاملات
313,724
کمترین
30,420
بیشترین
31,130